HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Dobre praktyki w zakresie ograniczania zagrożenia hałasem – konferencja w Koninie
Upowszechnianie dobrych praktyk poprawiających stan bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy na których występuje zagrożenie hałasem, prezentacja zastosowanych rozwiązań w tym zakresie oraz zagadnienia dotyczące środków ochrony indywidualnej słuchu były głównymi tematami zorganizowanej 18.11 2015 r. w Koninie w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych konferencji ,,Ograniczanie zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pracodawców z terenu wielkopolski wschodniej, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Koninie, przedstawiciele współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz studenci studiów podyplomowych bhp. Z celami i założeniami Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych oraz analizą wypadków przy pracy i chorób zawodowych zapoznała zebranych Stanisława Ziółkowska - Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu. Kazimierz Hauke – st. inspektor pracy z Oddziału PIP w Koninie omówił zagrożenia wynikające z narażenia pracowników na hałas, metody ograniczania tego narażenia oraz zasady oceny ryzyka zawodowego. Przykłady dobrych praktyk stosowanych w tym zakresie w firmie Wood Mizer sp. z o.o. w Kole przedstawił specjalista ds. bhp. Zagadnienie wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej słuchu zaprezentowała Hanna Jarzęcka regionalny przedstawiciel firmy Variphone Int. W Polsce.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews