HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Szkolenia prewencyjne w budownictwie
W miesiącach lutym i marcu 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w ramach podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy działań informacyjno – edukacyjnych „Budowa. Stop wypadkom” przeprowadzili cykl szkoleń dla wykonawców i podwykonawców realizujących inwestycje budowlane na terenie Wielkopolski. Celem podejmowanych działań jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych a także wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 11.02.2016 r. Ewa Groblewska i Antoni Kołata, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przeprowadzili szkolenie dla osób kierujących pracami budowlanymi na wielkopolskim odcinku drogi ekspresowej S 5 Poznań – Wrocław, w którym uczestniczyli przedstawiciele włoskiej firmy TOTO będącej generalnym wykonawcą inwestycji a także firm podwykonawczych. Inspektorzy pracy omówili obowiązki inwestora, kierownika budowy oraz kierowników robót wynikające zarówno z prawa budowlanego jak i przepisów Kodeksu pracy, przedstawili listę kontrolną z komentarzem jako narzędzie do samokontroli podczas realizacji inwestycji drogowych, a także wskazali dobre praktyki w zakresie zapewnienia i egzekwowania przepisów bhp na budowie. Szkolenie przeprowadzono w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, a uczestniczył w nim także Krzysztof Duda, zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu ds. nadzoru i kontroli, który zwrócił uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania i egzekwowania przepisów bhp przez wszystkich realizujących inwestycję. Z kolei podczas szkolenia 26.02.2016r. zorganizowanego na terenie budowy zespołu mieszkalno-handlowo-usługowego zlokalizowanego na terenie starej zajezdni tramwajowej w Poznaniu przy ulicy Gajowej inspektorzy pracy Ewa Groblewska i Mirosław Leszczyński biorąc pod uwagę specyfikę budowy omówili zagadnienia dotyczące przygotowania pracowników do pracy, zabezpieczenia przed zagrożeniami placu budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji rusztowań, drabin, maszyn i urządzeń technicznych. Ostatnie przeprowadzone 3.03.2016 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu szkolenie dla firm realizujących budowy zespołu jednostek skarbowych w Poznaniu, zespołu mieszkalno – usługowego „Moja Malta” oraz galerii handlowej „Posnania” obejmowało oprócz zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy na budowach, omówienia listy kontrolnej oraz dobrych wskazania praktyk prezentację założeń konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Buduj bezpiecznie”.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews