HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   DO POBRANIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Broszury, wydawnictwa, publikacjeBroszura, 52 strony. Warszawa 2012

Publikacja przeznaczona jest dla pracodawców użytkujących maszyny i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich użytkowania. Przedstawiono w niej opis minimalnych wymagań technicznych i przykłady działań dostosowawczych, a także obowiązki pracodawcy związane z wyposażaniem stanowisk pracy w maszyny nowe. Podkreślona została rola norm zharmonizowanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Broszura zawiera też wskazówki pozwalające określić czy przeprowadzona modernizacja maszyny była na tyle głęboka, że maszyna powinna być zakwalifikowana, jako nowa. Zamieszczony tekst to przejrzana i uaktualniona wersja poprzedniego wydania broszury (z roku 2010) według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.
Główne tematy książki to m.in.: obowiązki i prawa i pracownika w zakresie bhp, profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników - badania lekarskie, środki higieny osobistej, środki ochrony indywidualnej, szkolenia w dziedzinie bhp, czynniki uciążliwe w środowisku pracy, czynniki stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia, prace szczególnie niebezpieczne, maszyny i inne urządzenia techniczne, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, ochrona pracy kobiet, ochrona pracy młodocianych, ocena ryzyka zawodowego, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, wykroczenia przeciwko prawom pracownika dotyczące bhp, odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów bhp.Jak powiedział Paracelsus – ojciec toksykologii – „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną”. Te słowa są przydatne podczas dokonywania oceny ryzyka zawodnego.


Pełny tekst publikacji w formacie pdf.
Każdy pracodawca, u którego w procesie pracy są stosowane czy też przechowywane substancje i preparaty chemiczne – ma obowiązek spełnić wymagania prawne nałożone przez obowiązujące przepisy. Niewywiązywanie się z niektórych obowiązków nałożonych przez przepisy stanowi wykroczenie, za które pracodawcy mogą być karani grzywną. Brak wiedzy nie jest usprawiedliwieniem… Broszura zawiera także podstawowe informacje dotyczące nowych przepisów dotyczących rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), które reguluje kwestie związane z chemikaliami. Publikacja przeznaczona jest dla pracodawców, u których w procesach pracy występują chemikalia, pracowników, służb bhp, oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu chemikaliów.

Autorką broszury jest Sylwia Oziembło-Brzykczy.
Nowe wydanie.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

Identyfikacja pracy na wysokości: kiedy nią jest, a kiedy nie; tragiczna statystyka: najczęstsze przyczyny upadków z wysokości; zasady bezpieczeństwa pracy: na drabinach przenośnych, na klamrach i innych podwyższeniach, na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych, na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach. Obowiązki pracodawcy; środki ochrony indywidualnej, wskazówki co do zapobiegania upadkom z wysokości. Nowe wydanie.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

Zasady prowadzenia robót ziemnych z wykopami: przed rozpoczęciem prac, podczas ich wykonywania, po częściowym lub całkowitym ich zakończeniu, zabezpieczenie wykopów oraz co jest zabronione w związku z pracami przy wykopach.
Nowe wydanie.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

Zasady bezpiecznego eksploatowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na budowie: zasady ogólne, kto może wykonywać wszelkie związane z tymi urządzeniami i instalacjami prace, terminy oraz zakres i dokumentowanie badań i pomiarów, usytuowanie stanowisk pracy, prace szczególnie niebezpieczne; system ochrony przeciwporażeniowej - strefy ochronne; podstawowe i najczęściej spotykane nieprawidłowości.
Nowe wydanie.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

Nowe obowiązki kierownika budowy określone przez art. 21a i art. 22 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane (w wyniku wdrożenia do prawa polskiego zasad i przepisów prawa europejskiego, tu: Dyrektywa Rady 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r.): obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jako koordynator działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – prawa i obowiązki.
Nowe wydanie.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

Komplet afiszy prezentuje najważniejsze zasady bezpiecznej pracy na budowie, w miejscach, gdzie jest największe zagrożenie wypadkami przy pracy.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

Część I
Część II
Część III
Część IV


Ulotka przedstawia ogólne zasady bezpiecznego stosowania drabin: przystawnych i rozstawnych oraz właściwego ich doboru do wykonywanych robót. Zwraca uwagę na czynności, które są zabronione, podczas pracy na drabinie. Zaletą ulotki są liczne zdjęcia, które ilustrują dobre praktyki stosowania drabin.

Elementarne zasady bezpieczeństwa pracy na budowie podczas czynności i w obszarach największych zagrożeń – w postaci kilku krótko sformułowanych zaleceń

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

Publikacja przygotowana głównie z myślą o rolnikach.
Zawiera najważniejsze informacje o zasadach bezpiecznej eksploatacji pilarek tarczowych – dotyczące zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy, kontroli sprzętu przed rozpoczęciem pracy, konstrukcji urządzeń zabezpieczających, doboru narzędzi pomocniczych, szczególnych środków ostrożności i czynności zabronionych.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

Część I
Część II
Część III
Część IV
W rolnictwie wypadki przy pracy zdarzają się dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki. Poradnik wskazuje najbardziej niebezpieczne miejsca i sytuacje pracy w gospodarstwie oraz proste sposoby zmniejszenia ryzyka wypadku: na podwórzu i w obiektach inwentarskich, przy pracy z pilarkami, maszynami i obsłudze ciągnika, w związku z instalacją elektryczną, środkami ochrony roślin, obsługą zwierząt, sezonowymi pracami polowymi. Omówiono zagrożenia pożarowe i problem wypalania traw. W uzupełnieniu: wykaz prac zagrożonych najcięższymi wypadkami oraz zestaw znaków informacyjno-ostrzegawczych.

Dobra i bezpieczna obsługa zwierząt to podstawowa umiejętność niezbędna każdemu rolnikowi. Selekcja zwierząt polegająca na doborze osobników o łagodnym temperamencie nie jest wy starczającym zabiegiem profilaktycznym, aby uniknąć wypadków. Autor radzi jak postępować ze zwierzętami.

Podstawowe zasady obsługi i poruszania się po drogach publicznych i w terenie pojazdami rolniczymi i ciągnikiem: co należy koniecznie sprawdzić przed wyruszeniem, zjeżdżanie z góry, parkowanie na wzniesieniu, wjeżdżanie pod górę, jazda z wysokim ładunkiem; czego nie wolno, niebezpieczne sytuacje. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy z pojazdami rolniczymi i ciągnikiem.Broszura jest skierowana do specjalistów i pracowników służby bhp oraz tych pracodawców, którzy chcą głębiej wniknąć w problematykę oceny ryzyka zawodowego, usystematyzować swoją wiedzę na ten temat. Autorka definiuje ocenę ryzyka zawodowego, przedstawia, jaki jest zakres oceny i związane z nim procedury. Prezentuje także zagadnienia dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych oraz dokumentowania oceny ryzyka.


aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews