HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   O STRATEGII

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Rodzaje podejmowanych działań

Skuteczne przeciwdziałanie wypadkom przy pracy musi charakteryzować się trwałością, efektywnością oraz szybkością podejmowanych działań. Aby to osiągnąć w ramach strategii przewidujemy podejmowanie działań długofalowych oraz doraźnych.

Celem działań długofalowych podejmowanych w ramach strategii jest kształtowanie właściwych postaw osób mających wpływ na kształtowanie warunków bezpieczeństwa pracy (pracodawców, pracowników kadry kierowniczej, pracowników służb bhp, społecznych inspektorów pracy) oraz pracowników, prezentowanie bezpiecznych metod pracy, promowanie dobrych praktyk, uświadamianie zagrożeń wypadkowych wraz ze wskazaniem metod ich ograniczania lub eliminacji, pokazywanie i promowanie  konkretnych rozwiązań które przyniosły spodziewane efekty, prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym.

Celem działań doraźnych jest szybka reakcja organów nadzoru nad warunkami pracy w sytuacjach ujawnionych zagrożeń wypadkowych. Zwiększenie skuteczności w tym obszarze jest ściśle związana z szybkim przepływem informacji oraz możliwościami podejmowania wspólnych działań. Aby osiągnąć spodziewane efekty konieczne jest stworzenie „sieci powiązań" pomiędzy współdziałającymi organami i partnerami strategii.

W założeniach działań długofalowych można wyszczególnić cztery zadania priorytetowe, które realizowane będą poprzez formy działań podejmowanych przez partnerów WSOWpP, zgodnie z deklaracjami przystąpienia. Poza wskazanymi formami działania możliwe jest ;podejmowanie również innych form działalności zaproponowanej przez partnerów, które będą zapewniały realizację zadań priorytetowych i przyczyniały się do osiągnięcia celu podstawowego WSOWpP.

L.p. Zadania priorytetowe Preferowane formy działań podejmowanych w ramach WSOWpP
1 Kształtowanie właściwych postaw pracodawców, kadry kierowniczej, pracowników służb bhp, społecznych inspektorów pracy. • konferencje, seminaria i warsztaty,
• szkolenia,
• punkty konsultacyjne,
• filmy, materiały multimedialne,
• wydawnictwa, katalogowanie i dystrybucja materiałów,
• konkursy i quizy,
• wystawy i dni otwarte,
• konferencje prasowe i akcje informacyjne w mediach,
• redystrybucja materiałów przygotowanych przez osoby i organizacje wspierające,
• pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów.
2 Kształtowanie właściwych postaw pracowników.
3 Prezentowanie bezpiecznych metod pracy oraz promowanie dobrych praktyk.

Plan działań długofalowych przedstawia podstawowe zadania w ramach programu WSOWpP oraz wskazuje niektóre konkretne przedsięwzięcia. W trakcie trwania programu zadania będą uszczegółowione, będą powstawały szczegółowe plany konkretnych przedsięwzięć.  W zależności od wniosków płynących z realizacji poszczególnych etapów przewidziano możliwość  dopisania nowych form działania w celu realizacji zadań priorytetowych.

mk

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews