HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Pochwycenie mechanika naprawiającego koparkę linową
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu:

w sprawie wypadku śmiertelnego, jaki miał miejsce w dniu 9.10.2010 r., o godz. 11:00, w zakładzie górniczym „Młyniec XXXIII”, którego przedsiębiorcą jest SORT-KRUSZ Eksploatacja Kruszywa Naturalnego, któremu uległ, pracownik fizyczny - mechanik, lat 63, nie zatrudniony w zakładzie górniczym „Młyniec XXXIII”.

Opis stanu faktycznego


Wypadek zaistniał w odkrywkowym zakładzie górniczym „Młyniec XXXIII”, położonym w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. Zakład górniczy „Młyniec XXXIII” wydobywa kruszywo naturalne ze złoża „Mły-niec XXXIII” o powierzchni 0,43 ha. Koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XXXIII”, udzieloną przez Starostę Toruńskiego, posiada SORT-KRUSZ Eksploatacja Kruszywa Naturalnego.
Kopalina urabiana jest za pomocą koparki linowej – podpoziomowo z poziomu roboczego usy-tuowanego ok. 0,3 m nad lustrem wody. Urobek wywożony jest transportem kołowym. W wyni-ku dotychczasowej eksploatacji powstało wyrobisko o powierzchni ok. 0,4 ha. W związku z awarią koparki KM – 602 A eksploatacja kopaliny nie była prowadzona od tygodnia. Koparka została oddana do ruchu przez kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 02.11.2009 r., bez wymaganej oceny spełnienia przez maszynę minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeń-stwa i higieny pracy w zakresie użytkowania jej przez pracowników podczas pracy. Ponadto w zakładzie górniczym nie były uregulowane przez kierownika ruchu zakładu górniczego zasady powstępowania w przypadku wystąpienia awarii koparki i jej naprawy.
W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 09 października stwierdzono, że koparka KM – 602 A jest w bardzo złym stanie technicznym. Kabina posiadała powybijane szyby, instalacja elektryczna była niekompletna, brak było stacyjki – zwisały trzy przewody instalacji rozrucho-wej o niezaizolowanych końcach, brak było oświetlenia i sygnalizacji dźwiękowej. W koparce brak było osłon elementów ruchomych, tj. osłony koła zębatego i łańcucha w kabinie operatora, brak osłony sprzęgła napędu głównego oraz elementów jego sterowania. Sprzęgło główne zblo-kowane było na stałe. Podłoga w kabinie i maszynowni koparki była zaolejona i zapiaszczona. Osoba dozoru ruchu pomimo złego stanu technicznego maszyny nie wycofała jej z ruchu.
W dniu 9 października 2010 roku (sobota) w zakładzie górniczym „Młyniec XXXIII” ruch za-kładu nie był prowadzony, a przedsiębiorca nie informując kierownika ruchu zakładu górniczego i osoby dozoru ruchu sam organizował pracę przy naprawie maszyny. W dni wolne od pracy zakład górniczy pilnowany był osobiście przez przedsiębiorcę. Około godziny 700 przedsiębiorca przybył do „bazy” zlokalizowanej ok. 200 m za wyrobiskiem, na terenie której prowadzi prze-róbkę kruszywa. Przejeżdżając obok wyrobiska, w którym stała niesprawna koparka KM – 602 A, zatrzymał się i otworzył koparkę, przez co umożliwił uruchomienie maszyny przez osoby postronne. Około godziny 900 do „bazy” przybył wcześniej umówiony mechanik, który po roz-mowie z przedsiębiorcą dotyczącej zakresu niesprawności koparki, udał się do sąsiedniego bara-ku – szatni. Przedsiębiorca nie poinformował jednak mechanika o zagrożeniach występujących w zakładzie górniczym. W tym czasie przedsiębiorca zajmował się swoimi sprawami biurowy-mi. Po około godzinie oznajmił mechanikowi, że jedzie po śniadanie a po powrocie pójdą do wyrobiska obejrzeć koparkę. Do „bazy” przedsiębiorca wrócił około godziny 1030. Przez cały czas, tj. od godziny 900 do 1100 przedsiębiorca nie zainteresował się co robi mechanik, który w tym czasie samowolnie udał się do wyrobiska i przystąpił do naprawy koparki. Około godziny 1045 przy baraku biurowym w „bazie” zatrzymał się samochodem ciężarowym kolega przedsię-biorcy, który przyjechał drogą gruntową, prowadzącą do „bazy” od drugiej strony. Po krótkiej rozmowie z przedsiębiorcą około godziny 1100 odjechał w stronę wyrobiska „Młyniec XXXIII”, kierując się do drogi asfaltowej. Dojazd do drogi asfaltowej prowadzi drogą wewnątrzzakładową obok wyrobiska, w którym stała koparka. Kierowca zbliżając się do koparki zauważył człowieka przy koparce w nienaturalnym położeniu. Z bliższej odległości zobaczył mężczyznę w otwartej komorze sprzęgła głównego i napędu pompy hydraulicznej. Mężczyzna nie poruszał się. Po wyj-ściu z samochodu zobaczył, że mężczyzna wisi na prawej ręce, która została wkręcona w prze-kładnię pasową napędu pompy hydraulicznej. Zawołał przedsiębiorcę, aby natychmiast przybiegł z nożem w celu uwolnienia mechanika.
Mechanik wisiał wkręcony prawą ręką i odzieżą w sprzęgło główne, znajdujące się po lewej stronie koparki, w jej tylnej części. Od sprzęgła poprzez pasek klinowy napędzana jest pompa hydrauliczna. We dwójkę odcięli wkręcone ubranie mechanika, ściągnęli pasek klinowy, uwolni-li poszkodowanego i ułożyli go na lewym boku na piasku obok koparki. Stwierdzili brak oznak życia u poszkodowanego. Wezwali pogotowie ratunkowe i Policję. Lekarz pogotowia ratunko-wego przybył po ok. 20 min. Po zbadaniu poszkodowanego stwierdził jego zgon.
Chwilę później na miejsce zdarzenia przybyła Policja, która zabezpieczyła miejsce wypadku i dokumentację ruchową zakładu górniczego oraz na polecenie prokuratora oplombowała kopar-kę. Przedsiębiorca został zbadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – wynik badania 0,00‰.
Organ nadzoru górniczego o zaistniałym wypadku został powiadomiony o godz. 1315 przez kie-rownika ruchu zakładu górniczego, który w czasie zdarzenia przebywał w miejscu zamieszkania w Koninie.Ponadto w czasie badania okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku stwierdzono również:

1. Przeprowadzone, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – Katedra Medycyny Sądowej – Zakład Medycyny Sądowej, badania próbki krwi pobranej od poszkodowane-go wykazały obecność alkoholu etylowego w stężeniu 1,79 ‰.
2. Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód, w związku z zaistniałym wypadkiem, nie badała stanu technicznego koparki linowej KM 602 A, pomimo wcześniejszej deklaracji w tym zakresie.
3. Nieokreślona została przyczyna zatrzymania się silnika koparki, po pochwyceniu mecha-nika przez sprzęgło główne i przekładnię pasową napędu pompy hydraulicznej.

Bezpośrednią przyczyną wypadku śmiertelnego było pochwycenie prawej ręki mechanika przez sprzęgło główne koparki KM – 602A, w wyniku czego nastąpiło wyrwanie ręki, obustronne złamanie żeber, wieloodłamowe złamanie czaszki.

Przyczyna ta była następstwem:
1. Rażącego naruszenia przez poszkodowanego zasad bezpiecznego wykonywania pracy i dyscypliny pracy, a w szczególności:
• spożywania alkoholu i wykonywania pracy w stanie nietrzeźwości - badania sądowe wykazały zawartość 1,79‰ (g/l) w jego krwi, przez co nie był on sprawny fizycznie, a także nie był w stanie właściwie ocenić sytuacji i stanu zagrożeń w miejscu pracy,
• nieupoważnionego i samowolnego wykonywania czynności przy koparce,
• wykonywania czynności związanych z naprawą koparki podczas jej ruchu oraz bez jej zabezpieczenia przed samoczynnym uruchomieniem.
2. Otwarcie przez przedsiębiorcę koparki i pozostawienie jej niezabezpieczonej przed do-stępem osób obcych do mechanizmów ruchomych, w stanie technicznym zagrażającym życiu i zdrowiu.
3. Prowadzenia ruchu zakładu górniczego pod nadzorem przedsiębiorcy, który nie posiadał wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.
4. Braku właściwej organizacji i prowadzenia pracy oraz braku informowania o przepisach i zasadach bezpiecznego wykonywania pracy przy remoncie koparki.
5. Braku właściwej organizacji, nadzoru i zasad wykonywania pracy w zakładzie górniczym przez kierownika ruchu zakładu górniczego i osoby dozoru ruchu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Pozna-niu wydał decyzję z dnia 14 października, w której nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji koparki gąsienicowej HSW KM – 602 A, do czasu doprowadzenia jej stanu technicznego do zgodności z doku-mentacją techniczno-ruchową.

Ponadto na podstawie ustaleń w trakcie dochodzenia przyczyn wypadku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu wydał decyzję z dnia 19 listopada, w której nakazał:

2. Dokonać oceny, dotyczącej spełnienia przez koparkę linową HSW KM – 602 A minimal-nych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Dokonać uregulowań, dotyczących sposobu postępowania w przypadku prowadzenia remon-tu maszyn, zabezpieczenia ich przed samoczynnym przemieszczeniem i przypadkowym uru-chomieniem, a także zabezpieczeniem stanu wyłączenia dopływu energii.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews