HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   O STRATEGII

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Realizacja Strategii
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu powołuje Komisję ds. Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 jako organ konsultacyjno-doradczy. Do zadań Komisji należy inicjowanie, realizowanie i monitorowanie działań w ramach Strategii. W skład Komisji wchodzą, na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, przedstawiciele działających na terenie Województwa Wielkopolskiego organów nadzoru nad warunkami pracy, organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, samorządów gospodarczych i zawodowych, stowarzyszeń i innych organizacji, których statutowym zadaniem jest ochrona pracy.
Komisja odbywa w pełnym składzie spotkanie plenarne raz w roku, w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego, w czasie którego podsumowuje działania podjęte w ramach Strategii w roku poprzednim oraz przyjmuje plan działań na kolejny rok kalendarzowy.
Komisja odbywa w pełnym składzie lub w częściowym składzie spotkania robocze w ciągu roku, w zależności od potrzeb związanych z realizacją zadań ujętych w planach rocznych przyjętych na spotkaniu plenarnym.
Szczegółowe zasady działania Komisji określa regulamin.

Działające na terenie Województwa Wielkopolskiego organy nadzoru nad warunkami pracy, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje pracodawców, związki zawodowe, samorządy gospodarcze i zawodowe, stowarzyszenia i inne organizacje, których statutowym zadaniem jest ochrona pracy, a także każdy podmiot i osoba zainteresowane problematyką ochrony pracy mogą przystąpić do Strategii jako partnerzy. Przystąpienie do Strategii w charakterze partnera wymaga wypełnienia deklaracji przystąpienia do Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020i przyjęcia jej przez koordynatora.

Komisja ds. Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 może przyznać tytuł Partnera Honorowego Strategii na wniosek Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu lub członków Komisji.

Adresaci poszczególnych działań operacyjnych realizowanych w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 typowani są w oparciu o analizę informacji zgromadzonych w bazach danych prowadzonych przez Partnerów Strategii.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu prowadzi stronę internetową Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020, na której umieszczane są wszystkie informacje związane z realizacją Strategii.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews