HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Śmierć w szybie urządzenia wiertniczego
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 23 lutego 2015 r. ok. godz. 19:59 w zakładzie wykonującym roboty geologiczne, któremu uległ pomocnik otworowy wiertacza, lat 30, zatrudniony 3 lata w zakładzie wykonującym roboty geologiczne.

Opis stanu faktycznego


Wypadek zaistniał w szybie urządzenia wiertniczego SKYTOP BREWSTER TR-800 podczas wykonywania otworu geologiczno – rozpoznawczego. Roboty geologiczne prowadzone były na podstawie Planu Ruchu zatwierdzonego przez Dyrektora OUG w Poznaniu.
W otworze o planowanej głębokości 2100m, przy głębokości aktualnej wynoszącej 571,11m wykonywany był końcowy etap likwidacji awarii wiertniczej polegającej na wyinstrumentowaniu pozostałej w otworze części motoru wgłębnego. W dniu 23 lutego 2015 r. do otworu zapuszczono frez paraboliczny z zasypówką w celu usunięcia pozostałości metalowych wyinstrumentowanego wcześniej motoru. Roboty wykonywane były przez wiertacza , pomocnika dołowego oraz dwóch pomocników otworowych pod bezpośrednim dozorem specjalisty technicznego oraz kierownika wiertni.
Podczas prac związanych z rozcięciem połączenia gwintowego między graniatką i przewodem wiertniczym wypadkowi uległ pomocnik otworowy wiertacza. W trakcie zdarzenia wykonywał on zapinanie klucza maszynowego na zworniku zestawu graniatki, oczekując na wstępne napięcie cięgna (lina stalowa Ø 18mm) klucza maszynowego. Rozkręcane połączenie gwintowe znajdowało się na wysokości około 0,8m nad stołem obrotowym.
Wiertacz omyłkowo włączył z pulpitu wiertacza prawe obroty stołu a powinien uruchomić dźwignię sterującą klucza maszynowego w celu rozcięcia połączenia gwintowego. Stół wykonał około ½ obrotu w prawo powodując naprężenie liny naciągającej klucz, która przycisnęła pomocnika otworowego do kluczy maszynowych wstępnie zapiętych na zworniku zestawu graniatki i zworniku przewodu wiertniczego.
Po zaistniałym zdarzeniu wiertacz poluzował naciąg liny klucza maszynowego i pracownicy załogi wiertniczej udzielili pomocy poszkodowanemu oraz telefonicznie wezwano pogotowie ratunkowe. Przez cały czas po wypadku poszkodowany był świadomy i rozmawiał z pracownikami, którzy udzielali mu pierwszej pomocy. Poszkodowany przetransportowany został przez pogotowie ratunkowe do szpitala.
Na podstawie badań lekarskich u poszkodowanego stwierdzono uraz wielonarządowy w obrębie obu ud z uszkodzeniem kości udowych , naczyń oraz zmiażdżenie mięśni i kości. Pomocnik otworowy wiertacza zmarł w szpitalu w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 1:15.

Bezpośrednią przyczyną wypadku było dociśniecie poszkodowanego liną stalową Ø 18mm do kluczy maszynowych zapiętych na zworniku zestawu graniatki i zworniku przewodu wiertniczego. Wypadek ten spowodowany był pomyłkowym załączeniem przez wiertacza stołu obrotowego co było niezgodne z Instrukcją montażu i obsługi kluczy maszynowych.

W związku z powyższym Dyrektor OUG w Poznaniu powołał Komisję w celu przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego i ustalenia przyczyn wypadku.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews