HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Posiedzenie Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020
Przedstawienie aktualnej informacji o stanie wypadkowości i chorobach zawodowych w Wielkopolsce w roku 2017 oraz określenie priorytetowych zadań na rok 2018 to główne tematy posiedzenia Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, które odbyło się 13 marca 2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
Podczas posiedzenia członkowie Komisji omówili zrealizowane działania w ramach WSOZZ w roku 2017 oraz zgłosili kolejne inicjatywy do planu działania Strategii w roku bieżącym. Jako szczególnie ważną uznano potrzebę wspierania ograniczania zagrożeń zawodowych w przetwórstwie przemysłowym (szczególnie produkcja spożywcza), handlu i naprawach oraz w rolnictwie.
W obradach uczestniczyli między innymi przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Urzędu Dozoru Technicznego, Zarządu Regionu Wielkopolska „NSZZ Solidarność”, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego, Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Placówki Szkoleniowej „Szkoleniowiec”, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W posiedzeniu uczestniczyli także Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu oraz Tomasz Gajdziński, zastępca okręgowego inspektora pracy d/s. prawno-organizacyjnych.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews