HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
Omówienie zrealizowanych działań w ramach Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w roku 2018 oraz zgłoszenie kolejnych inicjatyw do planu działania Strategii ma rok bieżący to główne tematy posiedzenia Komisji, które odbyło się 05 marca 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Podczas spotkania Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu zapoznała członków Komisji z aktualną informacją o stanie wypadkowości i chorobach zawodowych w Wielkopolsce, które miały miejsce w roku 2018, natomiast Bartosz Nyckowski Główny Specjalista z Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu zaprezentował analizę danych z zakresu wypadkowości w rolnictwie oraz omówił najczęstsze przyczyny wypadków do których doszło w rolnictwie indywidualnym w roku ubiegłym. Następnie członkowie Komisji określili priorytetowe obszary działań na rok 2019. Jako szczególnie ważne uznano potrzeby wspierania ograniczania zagrożeń zawodowych skutkujących schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego oraz układu ruchu wywołanymi wykonywaniem ręcznych prac transportowych, rozwój świadomości znaczenia odpowiedniego przygotowania pracowników do pracy oraz rozwój świadomości znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników, którzy przekroczyli 50 rok życia. W obradach uczestniczyli także: Tomasz Gajdziński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, Rafał Majewski, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Marek Duszyński, Państwowa Inspekcja Sanitarna Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Dobrochna Bubnowska, Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu, Adam Minkowski, Dyrektor KRUS - Oddział Regionalny w Poznaniu, Marcin Mitek, Dyrektor UDT - Oddział Terenowy w Poznaniu, Rafał Najdek, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Wirginia Tomczak, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, Wiesław Ratajczak, Z-ca Dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Marek Wiza, Zbigniew Zawitowski, Anna Wegner, Ewa Dutkiewicz, Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Małecki, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego, Dagmara Tyc, Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Jarosław Łucka, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Poznaniu, Krzysztof Buliński, Krzysztof Rychły, Transportowy Dozór Techniczny - Oddział Terenowy w Poznaniu, Grzegorz Stróżyk, Nadinspektor Pracy OIP Poznań, Jakub Kałek, koordynator WSOZZ.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews